Visens Venner

Seneste vedtægter, godkendt 11.5.2016

Vedtægter for

Visens Venner i Ballerup

 Opstart 1995

§ 1

Foreningens navn er: VISENS VENNER I Ballerup (VVB)

§ 2.

Foreningens formål er at styrke interessen for nordisk visekunst med hovedvægt på dansk visekunst i Ballerup Kommune.

Dette kan ske ved afholdelse af viseaftener i ”Baghuset i Ballerup” og øvemøder, (kaldet hulemøder) forud herfor, ved at arrangere kurser, ved at medvirke ved arrangementer udenfor foreningen samt ved at søge samarbejde med viseforeninger i ind- og udland og ved at udgive meddelelsesbladet ”Visens Venner i Ballerup”.

Foreningens viseaftener er offentligt tilgængelige.

§ 3.

Foreningens medlemmer skal bestå af en vennekreds, en gruppe hjælpere, som bistår ved foreningens arrangementer og en gruppe aktive medlemmer, som optræder ved foreningens arrangementer.

Som aktivt medlem kan optages enhver, der beskæftiger sig med visekunst som fortolker, forfatter, komponist eller akkompagnatør.

Optagelse af aktive medlemmer sker efter følgende kriterier:

A: På opfordring af en enig bestyrelse.

B: Efter en afstemning i foreningens bestyrelse, sædvanligvis på grundlag af kandidatens deltagelse i mindst 3 hulemøder (se § 2). Resultatet af bestyrelsens afstemning skal skriftligt meddeles kandidaten. Ved afslag skal dette begrundes.

§ 4.

Bestyrelsen kan efter afstemning med 2/3 flertal udelukke et medlem, når vedkommende

A: Ikke har betalt kontingent senest 3 måneder efter forfald.

B: Har udnyttet foreningens navn kommercielt.

Bestyrelsen kan overflytte et aktivt medlem til vennekredsen, hvis vedkommende ikke har været aktivt deltagende på hulemøder og viseaftener i 2 år.

§ 5.

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet skal, suppleret med indtægter fra foreningens arrangementer, dække foreningens driftsudgifter.

Meddelelse om kontingentbetalingen udsendes først i august måned.

Kontingentet skal være betalt senest 30 dage herefter.

§ 6.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 til 8 personer, der vælges således:

A                   Formand i ulige årstal

B                   Kasserer i lige årstal

C                   1 bestyrelsesmedlem i lige årstal

D                   1 bestyrelsesmedlem i ulige årstal

Hvis bestyrelsen ønsker at være mere end 4 pers. vælges derudover:

E                   1-2 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal

F                   1-2 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal

I tilfælde af stemmelighed i forbindelse med afstemning i bestyrelsen, afgøres udfaldet af afstemningen af formanden.

50% af bestyrelsesmedlemmerne skal være bosiddende i Ballerup kommune.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.

Udenfor bestyrelsen vælges 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne, samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Revisoren er på valg i lige årstal

2 suppleanter og revisorsuppleanten vælges for et år af gangen.

§ 7.

Bestyrelsen inddrager foreningens aktive medlemmer i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af foreningens arrangementer i og uden for foreningen.

Ethvert medlem, der får overdraget arbejdet med at planlægge og gennemføre, et foreningsarrangement skal forud for gennemførelsen forelægge planerne for bestyrelsen til godkendelse.

Bestyrelsen skal sikre at programmet gennemføres i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.

§ 8.

Foreningens regnskabsår følger sæsonen 1/5 - 30/4.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling revideres af en blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgt revisor.

Foreningens midler indsættes fortrinsvis på en bankkonto. Kontantkassen må max. være på 1.500 kr.

§ 9.

Den ordinære generalforsamling afholdes primo maj.

Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages forudgående varsel.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen behandler følgende:

Dagsorden

1.    Valg af dirigent.

2.    Formandens beretning.

3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4.    Fastsættelse af kontingent

5.    Nyt fra VVD.

6.    Indkomne forslag (herunder forslag om vedtægtsændringer).

7.    Valg af formand eller kasserer

8.    Valg til bestyrelsen.

9.    Valg af 2 suppleanter.

10.  Valg af revisor eller revisorsuppleant.

11.   Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6, skal være fremsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Eventuelt indkomne forslag tilsendes medlemmerne senest 5 dage før general­forsamlingen.

Hvis nogen ønsker kandidatur til bestyrelsesvalget, skal det i lighed med andre forslag være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Hvis der ikke er kandidater nok anmeldt på forhånd, kan der vælges blandt de fremmødte som ikke på forhånd har ønsket kandidatur. Såfremt der på generalforsamlingen ikke kan vælges 7 medlemmer til bestyrelsen, har bestyrelsen efterfølgende mulighed for at være selvsupplerende.

Vedtægtsændringer kan vedtages endeligt på ordinær-, eller ekstraordinær general­forsamling.

Stemmeret har kun medlemmer, som har betalt kontingent, og som møder personligt op.

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Ændringer af foreningens vedtægter kræver dog 2/3 af de afgivne stemmer for godkendelse.

Vedrørende opløsning af foreningen, se § 13.

Hvis et medlem på generalforsamlingen kræver dette, foretages afstemning skriftligt, ellers ved håndsoprækning.

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når:

A                   bestyrelsen finder det nødvendigt

B         skriftlig begæring ledsaget af dagsordenforslag fremsættes til bestyrelsen af mindst 1/3 af foreningens medlemmer.

Den ekstraordinære generalforsamling skal straks indvarsles og afholdes senest 30 dage efter at begæring herom er modtaget af bestyrelsen.

§ 11.

Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formand og kasserer i fællesskab.

I alle øvrige forhold, herunder overfor Ballerup Kommune, tegnes foreningen af formanden.

§12.

VVB er tilsluttet Visens Venner i Danmark (VVD). Denne bestemmelse kan, så længe foreningen består, ikke ændres. På VVD´s møder tilstræbes det, at VVB er repræsen­teret ved sin formand samt et medlem udpeget af bestyrelsen.

§13.

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

§14.

Opløses foreningen deponeres dens eventuelle formue hos Visens Venner Danmark (VVD). Midlerne skal anvendes ved etablering af en viseforening under VVD inden for samme geografiske område.

Revideret ( d. 6/9 1995)

Revideret (d. 4/9 1996) §4, §6, §8, §9.

Revideret ( d. 13/5 1998) §3, §9.

Revideret (d. 2/5 2000) §6.

Revideret (d. 2/5 2001) §1.

Revideret (d. 9/5 2007)  §8.

Revideret (d. 9/5 2012) §6

Revideret (8/5 2013) §6

Revideret (11/5 2016) §2 - §14